Блестящ текст от www.mamaibebe.com


Какво трябва да знаем по ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА В 4 КЛАС

ТЕЛА   И  ВЕЩЕСТВА. ДВИЖЕНИЕ И ЕНЕРГИЯ

Всяко тяло заема определена част от пространството.Всяко тяло има характерна за него маса, по която се сравнява с другите тела. Телата, които са направени от едно и също вещество, имат равни маси.

Природата е изградена от тела. Има природни тела и тела, направени от човека. Всяко тяло има маса, обем и форма. Формата, масата и обемът са различни за от­делните тела и това ни позволява да различаваме телата едно от друго. Телата са изградени от вещества.

СВОЙСТВА И УПОТРЕБА НА ВЕЩЕСТВАТА

Телата са направени от едно или повече вещества. Всяко вещество има опре­делени свойства. Човек използва това разнообразие и изработва тела от различни вещества.

ВЪЗДУХ.

Въздухът е едно от най-разпространените вещества. Въздухът е навсякъде около нас. Земята е об­гърната от дебел въздушен слой, наречен въздушна обвивка. В природата възду­хът е смес от газообразни вещества. Кислородът е газ, който поддържа горенето и е необходим за дишането на хората и животните Въздухът е по-лек от водата. Той е лош проводник на топлината.

ОПАЗВАНЕ НА ВЪЗДУХА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ

Замърсеният въздух застрашава живота на живите организми. Дълг на всеки човек е да се грижи за опазване на въздуха от замърсяване.

ВОДА. СВОЙСТВА НА ВОДАТА

 Свойства на водата и  трите състояния/течно, твърдо , газообразно/, в които тя се среща в природата. Водата е необходима за много дейнос­ти в бита на хората и в промишлеността.

ОПАЗВАНЕ НА ВОДАТА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ

Дълг на всеки човек е да се грижи за чистотата на водата. Замърсената вода за­страшава живота на живите организми. Водното богатство е много ценно и затова трябва да се ползва разумно.

ДВИЖЕНИЕ НА ТЕЛАТА

Движение се нарича промяната на положението на едно тяло спрямо друго тяло или други тела. Според линията, по която се движат телата, движението е: право­линейно, криволинейно и кръгово. Силата променя вида на движението. Под дейс­твието на силата

ЕНЕРГИЯ. ВИДОВЕ ЕНЕРГИЯ

Енергията е необходима, за да съществува животът на Земята - животът на хората, растенията и животните. Тя е необходима, за да се движим, да работим, да отопляваме и осветяваме домовете си, да приготвяме храната си.

НЕБЕСНИ ТЕЛА .СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА

Слънцето, Земята, Луната, звездите са небесни тела. Слънцето е една от без­бройните звезди във Вселената, но е най-близката до Земята звезда. Около Слън­цето обикалят 9 планети, наречени негови спътници. Земята е една от тях. Плане­тите също имат свои спътници. Слънцето и планетите, които обикалят около него, заедно с техните спътници образуват Слънчевата система.

ЗЕМЯТА - ПЛАНЕТА ОТ СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА

Земята е планета от Слънчевата система. Тя е един от спътниците на Слънцето и заема трето по отдалеченост място от него. Твърдата обвивка на Земята се на­рича земна кора. За по-лесно запознаване с формата и повърхността на Земята се използва глобус. Земята има свой естествен спътник. Това е Луната. Около Земята обикалят и изкуствени спътници. Всички тела по Земята, както и Луната, се прив­личат от нея. Съществува земно притегляне.

ДВИЖЕНИЕ НА ЗЕМЯТА ОКОЛО ОСТА Й

Причината за смяната на деня и нощта е движението (въртенето) на Земята около мислената й ос. Слънцето осветява само тази страна на Земята, която е обърната към него. Тогава там е ден, а на обратната страна - нощ. Денят и нощта непрекъсна­то се сменят, тъй като въртенето на Земята около оста й става без прекъсване.

ДВИЖЕНИЕ НА ЗЕМЯТА ОКОЛО СЛЪНЦЕТО

Земното кълбо се върти не само около своята мислена ос, но обикаля и около Слънцето. Пътят около Слънцето Земята изминава за определен брой дни. Този период от време наричаме година. Поради постоянния наклон на земната ос спря­мо земната орбита северната и южната половина на земното кълбо не се осветяват еднакво през цялата година. Това е причината за наличието на сезони. От височи­ната на Слънцето спрямо земната повърхност зависи силата на неговото греене през денонощието и през годината.

СЛЪНЦЕТО – ИЗТОЧНИК НА СВЕТЛИНА И ТОПЛИНА

     Основен източник на светлина и топ­лина за Земята е Слънцето. Светлината на Слънцето се   разпространява праволи­нейно и с голяма скорост.

 ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

Скалите, минералите, рудите и горивата, които хората изкопават от земните недра и използват, се наричат полезни изкопаеми. Животът на съвременния човек е невъзможен без полезни изкопаеми. Но те трябва да се използват разумно, защо­то запасите се изчерпват

ГОРИВА

Изкопаемите горива у нас са разнообразни, но с ограничени запаси. Каменните въглища са недостатъчни и се налага да се използват разумно. За нуждите на стра­ната се внася нефт от различни страни.

ПОЧВА

Почвата е най-горният рохкав слой на земната кора, който осигурява условия за живот на растенията и животните. Почвата съдържа пясък, глина, минерални соли, вода, въздух и органични вещества. Почвата е едно от най-големите богатст­ва на природата. Без нея на Земята не биха съществували растения и животни.

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПРИРОДАТА ОТ ИЗГАРЯНЕТО НА ПРИРОДНИ ГОРИВА И ОПАЗВАНЕТО Й

Хората могат и трябва да спрат замърсяването на природната среда. Използва­нето на качествени твърди горива е първата стъпка в тази насока. Използването на филтри и нови видове двигатели, които отделят по-малко вредни газове, ще намали замърсяването на въздуха. Дълг на всеки човек е да опазва природната среда.

ОСНОВНИ ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ

Живата природа зависи от неживата и от промените, които се извършват в нея; природните явления в живата природа са свързани със смяната на сезоните.

ХРАНЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА

Единствено зелените растения могат от вода и соли (от почвата), въглероден диоксид (от въздуха) с участието на зеленото багрило в листата под действие на светлина и топлина (от Слънцето) да изграждат хранителни вещества. При този процес във въздуха около растенията се отделя кислород. Въздухът около Земята се обогатява с кислород от растенията.

ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИТЕ

Жи­вотните не могат да съществуват без растенията. От тях те по пряк или по кос­вен начин получават необходимите за живота им хранителни вещества; животни­те притежават различни приспособления в зависимост от вида на храната, която употребяват; има животни, наречени паразити, които получават храната си от дру­ги живи организми.

ДИШАНЕ НА РАСТЕНИЯТА

Дишането е процес, при който с помощта на приетия кислород органичните вещества се разграждат на неорганични и се отделя енергия; дишат всички части на растенията, но по-активно младите (нарастващите) части; при дишането си рас­тенията, както и животните, приемат кислород и отделят въглероден диоксид.

ДИШАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ

Животните имат различни приспособления за извършване на процеса дишане - цялата им повърхност, кожа, хриле (външни и вътрешни), трахеи, бели дробове; едни животни се нуждаят от повече кислород за своето дишане, други - от по-мал­ко; колкото по-интензивни движения извършват животните, толкова по-развити са техните бели дробове; водните бозайници са преминали вторично към живот във водна среда, но са запазили своето дишане с кислород от въздуха.

ДРАЗНИМОСТ И ДВИЖЕНИЕ НА РАСТЕНИЯТА

При движение на растенията само отделни органи променят положението си в пространството; стъблата на растенията и листата се насочват винаги към свет­лината; на движението на растенията освен светлината влияят и факторите тем­пература и влажност; корените на растенията винаги се ориентират по посока на земното притегляне, а стъблата - обратно; движенията на растенията са свързани с осигуряване на по-добри условия за живот и избягване на неблагоприятни условия на средата.

ДВИЖЕНИЕ НА ЖИВОТНИТЕ

Животните реагират на различни дразнения най-често чрез преместване на тя­лото си (чрез движение); движенията се извършват със специални органи. В ре­зултат от дългото развитие на животните и приспособяването им към условията на средата, в която живеят, са се развили различни органи за движение и съответно много видове движения; има животни, които могат да се движат в два вида среда на живот, а някои - дори в три; движенията на животните са свързани най-често с избягването на неблагоприятни условия и неприятели, с намирането на храна и размножаването им.

РАЗМНОЖАВАНЕ, РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА РАСТЕНИЯТА

Размножаването е процес, при който растенията и животните създават организ­ми, подобни на себе си. Размножаването е свързано с процесите растеж и разви­тие. Растежът се изразява в увеличаване на размерите, а развитието - в изменения в устройството и функцията на органите. В зависимост от това, колко години про­дължават растежът и развитието, растенията се групират на: едногодишни, дву­годишни и многогодишни. Растежът и развитието са тясно свързани и зависят от други процеси, протичащи в организмите.

РАЗМНОЖАВАНЕ, РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНИТЕ

Размножаването, растежът и развитието на живот­ните зависи от условията на външната среда.

ЖИВОТЪТ В БЛАТАТА

Блатата са малки сладководни басейни с почти неподвижна вода; те имат спе­цифична растителност, представена от влаголюбиви и водолюбиви растения; жи­вотинският свят в тях е много богат и разнообразен, защото те са много богати на хранителни вещества; организмите (растителни и животински), обитаващи блатата, притежават специални приспособления за живот в тази среда; между организмите в блатата съществуват многообразни връзки и зависимости, главно хранителни.

ЖИВОТЪТ В РЕКИТЕ

Реките са водни басейни с течаща вода; всички реки имат горно, средно и дол­но течение; условията за живот в тези три части на реките не са еднакви. Затова растителните и животинските организми в тях са различни. Между организмите в реките съществуват тесни връзки и зависимости.

ЖИВОТЪТ В ЧЕРНО МОРЕ

Черно море е голям соленоводен басейн; условията за живот в крайбрежната зона и в открити води са много различни, затова и обитателите им са различни; всичките те притежават приспособления, които правят възможно съществуване­то им при съответните условия; между обитателите на морето съществуват тесни връзки и зависимости - най-вече хранителни.

ЖИВОТЪТ В ПАРКА

Парковете са създадени от хората за разходка и отмора в тях. Те са характерни за по-големите селища, където общуването на хората с природата е по-затруднено. В парковете се засаждат много видове растения от трите групи: дървета, храсти и тревисти (трева, цветя). За тях определени хора полагат постоянни грижи, за да изглеждат винаги добре. Парковете се населяват от много видове животни от различни групи: насекоми (пеперуди и др.), влечуги (гущери и др.), птици, бозай­ници.

ЖИВОТЪТ В РАВНИНИТЕ И НИЗИНИТЕ

По-голямата част от равнините и низините са обработваеми и върху тях се от­глеждат различни културни растения. Между културните растения растат много плевели, срещу които се води непрекъсната борба. Борба се води и срещу много насекоми и бозайници. В тази борба естествено (чрез храненето си) се включват птиците. В полето много ясно изпъква зависимостта между живата и неживата природа и между обитателите му.

    ЖИВОТЪТ В ШИРОКОЛИСТНИТЕ ГОРИ

Дъбовите гори заемат по-ниските слънчеви склонове на планините; в тях рас­тенията са разположени на три етажа; рано напролет в тях цъфтят много тревисти растения; животинският свят в тях е много богат. Буковите гори заемат по-високи­те и сенчести склонове на планините. Разнообразието от растения и животни в тях е по-малко. Но, общо взето, растителният и животинският свят в широколистните гори е богат.

ЖИВОТЪТ В ИГЛОЛИСТНИТЕ ГОРИ

Иглолистните гори заемат по-високите части на планините. Те са борови или смърчови. В тях може да расте и ела. Тогава горите са смесени. В иглолистните гори няма изобилие от храна, затова животинският свят в тях е по-беден. По-добри условия за живот предлагат боровите гори, защото те са по-сухи и по-светли пора­ди по-рехавата корона на дърветата. В най-високите части на планините условията за живот са по-сурови (по-неблагоприятни). Поради тази причина там се срещат малко видове растения и животни. Те имат приспособления, които правят възмож­но съществуването им при тези условия.

ЕСТЕСТВЕНИ И ИЗКУСТВЕНИ СЪОБЩЕСТВА

Растенията на Земята не живеят изолирано, а на групи, наречени съобщества; съществуват смесени растителни съобщества и съобщества, образувани от един вид растение; животните също живеят на съобщества, които обаче винаги са тясно свързани с дадени растителни съобщества

ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА РАСТЕНИЯТА КЪМ СРЕДАТА, В КОЯТО ЖИВЕЯТ

Условията за живот не са еднакви по цялата земна повърхност. В процеса на дългото им развитие са оцелели тези растения, при които са се появили белези, с които те са се приспособили за живот към определена среда. Едни растения са се приспособили да живеят във водата, други - по влажни места, трети - по сухи места, четвърти - в места с умерена влажност. Това е причината за голямото раз­нообразие от растения на Земята.

ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ КЪМ СРЕДАТА, В КОЯТО ЖИВЕЯТ

Условията за живот на Земята са се променяли. Вследствие на тези изменения едни животни са загивали, а други са се приспособили към новите условия: чрез специални органи за движение, чрез съответно поведение през различните сезони в зависимост от температурата на тялото и наличието на храна, чрез окраската на тялото. Тези приспособления осигуряват тяхното съществуване.

ЗАЩИТЕНИ РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ В БЪЛГАРИЯ

Зелените растения имат определяща роля за живота на Земята. Без тях той не е възможен, защото те са източник на хранителни вещества и кислород. През пос­ледните няколко десетилетия в България са изчезнали доста видове растения и животни, а много други видове са застрашени от изчезване. За опазване на рас­тенията и животните в България е създадена Червена книга, както и няколко вида защитени територии. С тези действия се цели да се опази растителното и животин­ското разнообразие в страната.

ЧОВЕКЪТ И НЕГОВОТО ЗДРАВЕ

СЕТИВНИ ОРГАНИ

Чрез сетивните органи става възможно опознаването и възприемането на окол­ния свят. Здравето и работоспособността на човека зависят от състоянието на се­тивните органи. За да могат хората да живеят нормално и да извършват различни видове труд, трябва да взимат мерки за опазване здрави сетивните органи.

ПРОМЕНИ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

Човекът е част от живата природа. Главните особености в раз­витие то на  човека в сравнение с животните са говоренето, мисленето и трудовата дейност.

ХРАНЕНЕ НА ЧОВЕКА

Човешкото тяло се изгражда и функциите на органите в него се извършват бла­годарение на храната, която приемаме. Храната на хората трябва да бъде разнооб­разна и да съответства на енергийните им нужди. Правилното хранене е основен фактор за здравето на човека.

ЗАРАЗНИ И НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Здравето на хората зависи от здравословния начин на живот и предпазването им от заразни болести. Чрез спазването на лична хигиена човекът може да се пред­пази от много преносители на заразни болести.

ВРЕДНИ ЗА ЧОВЕКА ВЕЩЕСТВА

Алкохолът, цигарите и наркотиците съдържат много вредни и отровни вещес­тва. Те нанасят големи поражения върху здравето и влияят отрицателно на по­ведението на хората. Неправилната употреба на лекарства също нанася големи поражения на човешкия организъм.

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Животът на човека зависи от живата и неживата природа. Поради голямото значение на природата за живота и дейността на хората днес се полагат грижи за опазването й. Стремежът е разумно да се използват природните богатства.